Het personeelslid dat vast benoemd is en geaffecteerd is in de instelling die uit een scholengemeenschap treedt, behoudt alle rechten en plichten die aan die vaste benoeming verbonden zijn en dit.a.v.
Daarnaast verkrijgt het waar michael bauer woont op zoek naar een vrouw personeelslid het recht op tadd in alle scholen van de scholengroep (gemeenschapsonderwijs) of van het schoolbestuur (gesubsidieerd onderwijs) die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap, zoals vermeld in punt.De halftijdse opdracht telt mee voor de volledige duur.Het personeelslid wordt ziek op 1 september 2005 (volgend schooljaar).Voorbeeld, een personeelslid oefent op een opdracht uit van 15/20: 10/20 vast benoemd en 5/20 tadd.Personeelsleden kunnen het recht opbouwen om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur te krijgen als ze aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.Het personeelslid kan daarenboven in de instelling waar zoeken man voor mijn betere helft het werd ontslagen het recht op tadd ook niet inroepen via diensten die hij in andere instellingen van de scholengroep, de inrichtende macht, het (school)bestuur of van de scholengemeenschap heeft gepresteerd.Het recht geldt voor alle opleidingen en modules waarvoor het personeelslid een vereist bekwaamheidsbewijs (VE) heeft.Het tijdstip waarop ter uitvoering van een krediettransactie door de kredietgever een geldsom ter beschikking wordt gesteld onderscheidenlijk met het verschaffen van het genot van een zaak of het verlenen van een dienst een aanvang wordt gemaakt en het tijdstip waarop de kredietnemer de eerste.Op 1 september 2002 stapt hij halftijds over naar het statuut van tijdelijke in een organiek ambt.De diensten die werden gepresteerd in een CLB vór de datum van de oprichting van de scholengroep, tellen mee als ze werden gepresteerd in het CLB dat vanaf 1 september 2000 tot de scholengroep behoort.
Verliest zijn recht op tadd als het wordt ontslagen (zie punt.9 ).Het begrip tadd kan dus twee betekenissen hebben.Het personeelslid moet voldoen aan de financierings- of subsidiëringsvoorwaarden.Het personeelslid kan op of na 1 september 2016 echter alleen als tabd worden aangesteld.Dit betekent dat het personeelslid in eerste instantie zijn tadd behoudt in de instelling die tot de scholengemeenschap toetreedt, voor zover de instelling die betrekking bij de aanvang van het schooljaar opnieuw kan aanbieden aan dat personeelslid.Elk ambt, en voor het ambt van leraar.a.v.Voorbeeld 12 Een personeelslid met een diploma meester instrument-zang voor saxofoon en een bewijs van pedagogische bekwaamheid oefent in het deeltijds kunstonderwijs.i.v.Het personeelslid heeft op recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als lector vermits hij meer dan 720 dagen dienstanciënniteit heeft verworven, waarvan 600 effectief gepresteerd.Slotbepalingen Vervallen per Artikel 11 Vervallen per Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.


[L_RANDNUM-10-999]