geslacht dader register ky

Hoewel het erkend moet worden, dat het Roode Kruis veel doet om het lijden van den militair te verzachten, zoo blijft zich dat meestentijds beperken tot materieelen steun, die alleen het lidiaam ten goede komt en hem dan veelal nog door müitaire handen wordt toegereikt.
Vooruit Met onweerstaanbaar élan springt hij voorwaarts, werkt zich tusschen de hinderlijke bamboe-doerie door, beklimt baby geslacht voorspelling hindoe astrologie het eerst de vijandelijke borstwering en zonder het getal zijner tegenstan- ders te tellen, springt hij binnen de vijandelijke sterkte.
De tocht voerde van Roempit over Lamgoet, eene groote kam* pong met vrouw voor Trio in bielefeld blokhuis, de verblijfplaats van waar Toekoe Oemar was overgeloopen, en dus bestuurd door ons vijandige Hoofden.Een kort ik ben op zoek naar een Chinese vrouw handgemeen volgde en weldra waren 8 vijanden gesneuveld, doch slechts i Marechaussee gewond.Is het dan wonder dat de Officieren, die weten wat hun troep waard is, met zulke soldaten alles durven ondernemen en ook alles met succes volbrengen, doch ook hen moeten bijzondere militaire eigenschappen sieren, zoodat even als voor de minderen reeds eene plaatsing bij dat.Als Majoor deel uitmakende van de expeditie tegen Boni werd hij voor zijn gedrag met de 3 klasse der Militaire Willemsorde beloond, nadat hij reeds vroeger als Kapitein voor de expeditie naar Nias het Ejiiis der 4 klasse had verworven.W I 184 Prochnik, L H 251 Puffelen, van I 258 Putten,.Schuiler 1876 Den 2i Augustus 1876 verzamelden zich in den vroegen morgen talrijke vijanden in de nabijheid van ons bivak te Koeala Toemboea (Samalangan) in de daar gelegen zoutpannen, doch werden door ons geschut- en geweervuur daaruit verdreven, waarop zij naar den naasten boschrand trokken.Deze troep bestond uit twee kompagnien Infanterie, twee mortieren met bediening, een peloton Mineurs en een Officier van gezondheid met de noodige Ambulance, zoomede een aantal dwangarbeiders voor het vervoer van materieel, vivres en zieken, terwijl bovendien de gewapende sloepen van de beide stoom- schepen.W J 252 Bos I 213 Both n 222 Bonman, B I 94 Brabant,.Van Il 249 Döring,.
Van, 2* Luitenant Tomelle, J,.Alle schildwachten presenteeren het geweer voor de Komman- deurs, al is him rang beneden die, welke op deze eerbewijzen regt hebben.J I 181 Uhlenbeck,.N 201 Geen,.Schuit dat eenige onzer gewonden voor de versperring onder 'svijands bereik zijn achtergelaten en terstond besluit hij, gedreven door kameraad- schappelijke trouw, ten koste van alles terug te gaan, om de geblesseerde makkers uit de handen der wreede vijanden te redden.Hxtllbb kantbb opofferingen, al dien moed waren vergeefs, daar 's vijands drommen moedig stand hielden en onze dapperen met lans, klewang, geweer of steenen doodden en verwondden en van de storm- ladders naar beneden wierpen.Ds Kanselier houdt mede aanteekening van vreemde Ridder- orden of decoratien waarmede eenige der Ridders mogten begif- tigd zijn geweest of worden en of het dragen daarvan aan hen al a' niet is toegestaan.Luitenant ter zee 1* kL Alphen,.Na een moeielijken marsch en eene bijna onafgebroken wor- steling met den vijand, bereikte de kolonne Senelop, doch in welken toestand!
Voor zoover schrijver dezes bekend is ontving tot nog toe geen eiikel koopman, die in die qualiteit te velde was, die zoo zeer begeerde Militaire belooning, en het is daarom des te meer eer VQpi: ó,en Heer.
Van den Berg werd aangewezen.

[L_RANDNUM-10-999]