Teneinde het beveiligingsniveau van het rijbewijs verder te verhogen, zal het rijbewijs in de toekomst mogelijk ook worden voorzien van een chip met gezichtsopname en vingerafdrukken.
De handeling om vingerafdrukken digitaal af te nemen en te vergelijken, kost weinig tijd en zal ingepast kunnen worden in de bestaande werkprocessen.Het doel daarvan is de reisdocumenten beter te beveiligen ter bescherming tegen vervalsing en frauduleus gebruik.Halt Nederland kan zich vinden in de keuze die in paragraaf.5.6 is gemaakt om de Halt-bureaus uit te sluiten van de verplichting om de identiteit van de jongeren die zich bij deze bureaus melden, te verifiëren.Het aanwijzen van de Minister van Justitie als ID-autoriteit voor de strafrechtsketen,.Het vormt, zoals in paragraaf.1 is beschreven, een uitwerking van artikel 11, tweede lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.Uit de volgorde van opsomming van deze ambachten kan worden opgemaakt dat met het officio domini Egidii de Voorscoten inderdaad het latere ambacht Hogenban werd bedoeld.Willem van der Sluys vermeldt in zijn kroniek over de Jonker Fransenoorlog: Die van Schiedam dit vernemende sijn met macht tegen getogen tot bij den dijck van Sterrenburgh, daer lagen 70 van de Rotterdamse knechten verborgen in de boomgaerden ende besette die van Schiedam dat.Het bovenstaande geldt ook ten aanzien van de andere artikelen uit het Wetboek van Strafvordering en overigens ook met betrekking tot de artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die als gevolg van dit wetsvoorstel worden aangepast en waarin gesproken wordt over het vaststellen van.De naam Hoe(c)k(e) vinden we terug op de kaart van Delfland uit 1712,.l.Hoe het ook zij: het ambacht Kralingen bleef voor Ogier en zijn nazaten behouden, hoewel een expliciete belening met het ambacht in de grafelijke leenkamer niet voorkomt.Het eerste kenmerk van die systematiek is dat de gegevens over een verdachte of veroordeelde minder lang worden bewaard indien betrokkene een lichter misdrijf heeft begaan en langer indien hij verdacht wordt of veroordeeld is wegens een zwaarder misdrijf.
Voor communicatie met andere partijen is, voor zover daarbij gebruik gemaakt wordt van een persoonsnummer, het BSN het wettelijk voorgeschreven voertuig; dit nummer zal dus eveneens in de strafrechtsketendatabank moeten worden opgenomen.
Ogier verkreeg ook het ambacht van Oost-IJsselmonde in leen.Indien de rechter een dergelijke bevel geeft, zijn deze personen verplicht zich te legitimeren.Belangrijk uitgangspunt bij de harmonisatie van de termijnen is samenvattend dan ook dat met die termijnen recht wordt gedaan enerzijds aan het belang gegevens beschikbaar te houden ten behoeve van het opsporen en vervolgen van de dader van een strafbaar feit en het gerechtvaardigde belang.De vingerafdrukken worden dan niet tegen het hele bestand van havank gehouden maar slechts tegen de vingerafdrukken die bij het betreffend SKN zijn opgeslagen, waardoor de kans op een onterechte match of mismatch nagenoeg is uitgesloten.Artikel I, onder V De wijziging van artikel 487, eerste lid, Sv, zoals voorgesteld in artikel I, onder V, heeft tot doel te voorkomen dat het nieuwe artikel 55c Sv op een verdachte die beneden de twaalf jaar, van toepassing.Artikel XII Zoals in paragraaf 3 is vermeld, wordt er bij wijze van inhaalslag van alle personen die voor de inwerkingtreding van deze wet een vrijheidsbenemende straf of maatregel ondergaan, vingerafdrukken genomen.Willem I kreeg in 1342, nog onmondig zijnde, het oosteinde van Sluipwijk en de Stormpolder in achterleen van zijn oudere broer Ogier.Dit is een interessante vermelding, want hieruit blijkt dat er sprake was van een huis en een burcht.
Een andere aanwijzing dat Wolfert van Borsselen betrokken was bij het verlies van Rubroek is gelegen in het feit dat hij ook de Putkope uit het bezit van de van Voorschotens overnam.
Functionarissen die met de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 zijn belast, zijn ingevolge artikel 27b, derde lid, Sv gerechtigd ter uitvoering van die wet het SKN te gebruiken.

[L_RANDNUM-10-999]