S 20: Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S 45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen.P311 Een antigifcentrum of een arts raadplegen.Vermoedelijk heeft de hond zich aangepast aan de menselijke manier casual sex voldoet aan beoordelingen van oogcontact maken.S 60: Dit materiaal en zijn verpakking moeten als gevaarlijk afval ontdaan worden.Voor uw gevoel kunt u namelijk wel heel open overkomen, maar in praktijk kan dat soms best tegenvallen.H340 Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1B Kan genetische schade veroorzaken blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is sex contact berlijn dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig.P335P334 Losse deeltjes van de huid afvegen.Niet omdat het gesprek je niet kan boeien, je beetje ungemaklich bent of omdat er spinazie in iemands voortanden zit.
Versierders gebruiken sinds mensenheugenis een truc waarvan de werking in 1989 werd aangetoond.
Larsson.a., Associations between iris characteristics and personality in adulthood, Biological Psychologie, 2007,.S.
S 7: In goed gesloten verpakking bewaren.H372 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1 Veroorzaakt schade aan organen of alle betrokken organen vermelden indien bekend bij langdurige of herhaalde blootstelling blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig.H370 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1 Veroorzaakt schade aan organen of alle betrokken organen vermelden indien bekend blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig.Bij mensen ligt het iets gecompliceerder.H260 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.P244 Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.

Daar het GHS geen equivalenten biedt voor sommige R-zinnen werden deze binnen de CLP-Wetgeving weerhouden: de nummering volgt deze van de oude R-zin.
P370 In geval van brand: P371 In geval van grote brand en grote hoeveelheden: P372 Ontploffingsgevaar in geval van brand.

[L_RANDNUM-10-999]